Startnotitie Vernieuwend Onderwijs

Een nieuwe school De initiatiefgroep heeft de wens uitgesproken om te komen tot een nieuwe school. Dit zou kunnen onder de nieuwe wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen”. Uit een nadere verkenning blijkt dat dit op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort. Uit telefonisch en schriftelijk contact met mevr. Drs. Simone Barel BA, BA tr van het ministerie van OCW blijkt; 7 “Het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is nog niet ingediend en het moet vervolgens inderdaad nog door zowel Tweede als Eerste Kamer worden aangenomen voordat het in werking kan treden”.

In het contact heeft ze gewezen op de mogelijkheden die er zijn om een nieuwe school te stichten onder het 8huidige regime. Hieruit blijkt dat de wens voor een nieuwe school onder het toekomstige regime of onder het nieuwe regime niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Kijkend naar de procedures en de te nemen stappen is de datum augustus 2019 zelfs een ambitieuze doelstelling.

Ten aanzien van de wens om niet alleen primair onderwijs maar ook de nieuwe school uit te breiden naar het voortgezet onderwijs geeft zij als volgt uitsluitsel: En voor wat betreft scholen van 4 tot 18 jarigen: Onder de huidige wetgeving moet je aparte scholen stichten voor PO en VO. Er bestaat niet zoiets als een VO- ‐dislocatie die je aan een PO- ‐school kan hangen. Ook op dit gebied zijn er allerlei ontwikkelingen (doorlopende leerlijnen, tienerscholen) die wellicht in de toekomst tot meer wettelijke mogelijkheden zullen leiden, maar dat is op dit moment nog niet het geval.

Er is contact gezocht met DUO over de mogelijkheden en onmogelijkheden om een nieuw onderwijsconcept in een separaat gebouw in Zuidhorn te starten. Dhr. René van Velzen heeft ons te woord gestaan en per mail nadere onderbouwing gegeven. Onze suggestie van een nevenvestiging wijst hij van de hand met de volgende reden: 9 “U vraagt naar de voorwaarden voor het stichten van een nevenvestiging (basisonderwijs) van een bestaande school. Ik kan daar kort over zijn: Een nevenvestiging basisonderwijs kan niet “uit het niets” gestart worden. Een nevenvestiging basisonderwijs is altijd het resultaat van een fusie tussen twee basisscholen waarbij de ene basisschool wordt opgeheven en gelijktijdig wordt omgevormd tot nevenvestiging van de school waarmee een fusie wordt aangegaan.”

In de Wet op het primair onderwijs (artikel 85, eerste lid, onder c) staat dat als volgt geformuleerd: “de nevenvestiging, onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van de bekostiging als nevenvestiging, als zelfstandige school van de desbetreffende richting dan wel indien het betreft een nevenvestiging van een openbare school als zelfstandige openbare school werd bekostigd. Een nevenvestiging is dus altijd een voormalig zelfstandige basisschool.”

De mogelijkheid die overblijft volgens hem is een dislocatie, vanwege het feit dat het hierbij om lokaal beleid gaat. Dat betekent echter niet dat de lokale bestuurders geen verantwoording moeten afleggen over nut en noodzaak van een dislocatie aan een gemeenteraad, aan andere schoolbesturen in de regio en in het geval van Zuidhorn uitdrukkelijk in samenspraak met de drie gemeenten met wie op korte termijn in het kader van de gemeentelijke herindeling een nieuwe gemeente gevormd gaat worden. 7. mailwisseling 16 mei en 1 juni 2017 8. zie bijlage 2 9. mailwisseling 23 mei en 30 mei 2017 5

Tenslotte is contact gezocht met de inspectie van primair onderwijs over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van verschillende onderwijsconcepten op de hoofdlocatie en een eventuele dislocatie. De 10 inspectie verwees naar DUO en het ministerie van Onderwijs. Een verkenning in het land heeft opgeleverd dat er in Apeldoorn een school is waar onder hetzelfde administratieve nummer vier onderwijsconcepten worden aangeboden in drie locaties. Dit is gebeurd in afstemming en met instemming van de inspectie

Conclusies en extra informatie kunt u lezen in de bijlage

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl