Sturingsfilosofie van Quadraten

Algemeen

Bij een sturingsfilosofie is veelal sprake van een mix van verschillende sturingslogica: hiërarchische logica (een logica gericht op marktprincipes) en één die gericht is op professionaliteit en vakmanschap. Wanneer een besturingsstijl gericht is op het vakmanschap van de professional, dan staat vooral ‘klant (participant)’ centraal en de complexiteit van de ‘dienstverlening’. En dat laatste principe is de dominante stijl binnen het nieuwe schoolbestuur (Penta Primair/ Westerwijs).

Identiteit

De bestuurders zien de samenvoeging van de besturen als een verbreding/ verrijking van de opvoed- en onderwijsidealen die voor leerlingen en hun ouders belangrijk zijn in het Westerkwartier en Noordenveld. Een breed aanbod betekent dat leerlingen, ondanks de effecten van krimp zoveel mogelijk nabij kwalitatief goed onderwijs genieten waarbij rekening wordt gehouden met hun eigen levensovertuiging. Het hogere doel van goed onderwijs staat hierbij centraal, waar de kenmerken en waarden vanuit zowel Christelijk als vanuit het openbaar onderwijs, het onderwijs (en de kwaliteit ervan) versterken.

Kinderopvang

Het nieuwe schoolbestuur ziet haar toekomstige rol ook verbreden met een directe combinatie onderwijs, integrale voorschoolse en kinderopvang. De ambitie is om met de inzet van IKC’s ook als bestuur de kinderopvang in eigen beheer te nemen. De bestuurders gaan uit van een groeimodel, maar in de sturingsfilosofie krijgt deze ambitie wel ruimte. Er wordt dus vanaf nu rekening mee gehouden.  

Zie voor de complete tekst de bijlage.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl