Over alle, belangrijke onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden kunnen personeelsleden van Quadraten en ouders van de scholen meedenken, meepraten en meebeslissen. Er zijn tal van aangelegenheden die van belang zijn voor alle personeelsleden en ouders. Deze ‘bovenschoolse’ aangelegenheden komen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aan de orde. De GMR bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van personeel en ouders. De bevoegdheden van de GMR staan beschreven in het GMR-reglement.

De Stichting Quadraten streeft naar een volwaardige, goed functionerende en effectieve medezeggenschap. Daarom stelt zij faciliteiten voor de GMR ter beschikking.

Hieronder vindt u een aantal documenten van belang voor de (G)MR:
GMR statuut Quadraten.pdf
Reglement GMR Quadraten 2018.pdf


De GMR komt regelmatig bij elkaar gedurende het schooljaar. Hieronder vindt u de besluitenlijsten van deze vergaderingen:
2018-09-10 Besluitenlijst behorende bij GMR.pdf
2018-07-10 Besluitenlijst behorende bij GMR.pdf
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl